[ORONIA] Phytogen 90pcs / 파이토젠 90정

[ORONIA] Phytogen 90pcs / 파이토젠 90정

Regular price
$120.00
Sale price
$120.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Ingredients & Dosage

 • Non GMO Soy Isoflavone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mg
 • Fish Collagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mg
 • Black Cohosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mg
 • Dong Quai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mg
 • Chasteberry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mg
 • Sage Leaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg
 • Red Clover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg
 • Hesperidin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg

(18세 이상 성인 기준)
하루에 1캡슐씩 충분한 물과 함께 복용.

제품 설명

오로니아 파이토젠은 천연 식물성 성분으로 이루어진, 갱년기 여성을 위한 건강보충제입니다.    여성 호르몬 불균형을 해소하여 갱년기 여성의 폐경기 증상 및 생리통을 완화하는데 탁월한 효능이 있으며, 면역력 증진 및 노화방지, 피부 미용에도 도움이 되어 여성 건강과 활력, 아름다움을 지켜드립니다.  


제품의 효과

 • 여성 호르몬 조절, 불균형 해소  
 • 월경증후군 개선  
 • 폐경기 증상 완화 
 • 면역력 증진  
 • 노화방지, 피부 미용  
 • 피로 및 스트레스 해소 
 • 활력 증진   
English